Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

विद्धुतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्नु पर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना

ज्ञानमाण्डू। रु.(३५) पैँतिस करोड भन्दा बढी कारोबार हुने करदाताले  २०७५ चैत्र मसान्त भित्र अनिवार्य रूपमा आफूले गर्ने कारोबारमा विद्धुतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्नु पर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना ।


IME