Gyanmandu.com

Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Ad Above News Title

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कर्मचारी अवश्यकता , +2 पास तथा अनुभव नहुनेका लागि सुनौलो अवसरनेपाल विद्युत प्राधिकरणले देहाय बमोजिमका पदहरू लोक सेवा आयोगद्वारा लिने खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले तपसिलमा उल्लेखित योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट (प्रकाशित मितिः २०७८/०५/१८ गते) रीतपूर्वकको दरखास्त आह्वान गरेको छ । तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले ने.वि.प्रा. को वेबसाइट www.nea.org.np मा गई online application मार्फत आवेदन दिनुपर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

Click here to join viber community for all Vacancy Updates.


Mega Bank

Ad After News Content