Gyanmandu.com

Gyanmandu LOGO

Reliable

ताजा

Landing Page, Road Block Admana

Global IME Bank

ad mana

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ४३ जना कर्मचारीहरू माग्याे, +2 पासलाई पनि अवसर | NRB Vacancy 2079


ज्ञानमाण्डू। नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त रहेका निम्न पदहरू खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट मिति २०७९/०५/१७ देखि अनलाईन (Online) दरखास्त फाराम भर्न बैंकले आह्वान गरेको छ । बैंकले तोकेको अनलाईन (Online) फाराममा भर्नुपर्ने सम्पूर्ण विवरण भरी सोको साथ नागरिकता र दरखास्त दिने पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको ट्रान्सक्रिप्ट, चारित्रिक प्रमाणपत्र तथा नेपाल बाहेक अन्य मुलुकबाट हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता भएमा सोको साथमा सम्बन्धित निकाय/संस्थाबाट समकक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणपत्र र पासपोर्ट साइजको फोटो Scan/Attach गरी तोकिएको दस्तुर तिरी मिति २०७९/०६/०६ सम्म र दोब्बर दस्तर तिरी मिति २०७९/०६/१३ सम्म अनलाईन (Online) दरखास्त पेश गर्नु पर्नेछ। (मिति २०७९/०६/०६ भन्दा अगाडि जारी भएका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (समकक्षता आवश्यक पर्नेमा सो समेत) मात्र मान्य हुनेछ) । म्यादभित्र दाखिला नभएको र रीत नपुगी आएको दरखास्त उपर कुनै किसिमको कारबाही हुने छैन । झुट्टा विवरण उल्लेख गरी अनलाईन (Online) दरखास्त फाराम भरेमा सोको जवाफदेही उम्मेदवार स्वयं हुनु पर्नेछ।

१. आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता :
(क) सहायक निर्देशक विज्ञापन नं. १०/२०७९ पदको लागि : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापन वा जनप्रशासन विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। 
(ख) सहायक निर्देशक (IT/cyber security) विज्ञापन नं. ११/२०७९ पदको लागि : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर, सूचना प्रविधि वा इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन विषयमा स्नातक तह वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ।
(ग) सहायक (सहायक द्वितीय) विज्ञापन नं. १२ / २०७९ पदको लागि : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणपत्र तह वा १० जोड २ वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।

२. समावेशीताको आधार : समावेशी समूहतर्फ फाराम भर्ने उम्मेदवारहरूले आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पि.क्षे.को लागि सम्बन्धित निकायले जारी गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ। 
३. तलब भत्ता तथा सुविधा : बैंकको नियमानुसार हुनेछ।

४. उम्मेदवारको उमेर
(क) सहायक निर्देशक पदको लागि दरखास्त दिने अन्तिम मिति (२०७९/०६/०६) सम्ममा २१ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ। महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ।
(ख) सहायक पदको लागि दरखास्त दिने अन्तिम मिति (२०७९/०६/०६) सम्ममा १८ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ । महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ।
(ग) यस बैंकको बहालवाला कर्मचारीहरूलाई उमेरको हद लाग्ने छैन।

५. परीक्षाको किसिम :
(क) विज्ञापन नं. १०/२०७९ र १२/२०७९ को पदको लागि पूर्व-योग्यता, लिखित र अन्तर्वार्ता माध्यमबाट उम्मेदवारको छनौट गरिनेछ।
(ख) विज्ञापन नं. ११/२०७९ पदको लागि लिखित, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट उम्मेदवारको छनौट गरिनेछ।
(पूर्व-योग्यता र विषयगत लिखित परीक्षाको सञ्चालन लोक सेवा आयोगले गर्नेछ । साथै, पूर्व योग्यता, विषयगत लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता काठमाडौंमा सञ्चालन हुनेछ।)

६.परीक्षणकाल अवधि : महिला कर्मचारीलाई ६ महिना र पुरुष कर्मचारीलाई १ वर्ष ।

७. निवृत्तिभरण पाउने वा नपाउने : निवृत्तिभरण पाउने ।
८. परीक्षा दस्तुर :
(क) सहायक निर्देशक (विज्ञापन नं. १०/२०७९ र ११/२०७९) पदको लागि : खुला समूहको लागि रु. १०००/- र प्रत्येक थप समावेशी समूहमा सहभागी हुन थप रु. ४००।- (कुनै एक समावेशी समूहका लागि मात्र रु. १०००/- तथा एक भन्दा बढी समावेशी समूहमा सहभागी हुन प्रत्येक थप समावेशी समूहका लागि थप रु. ४००।-)
(ख) सहायक (विज्ञापन नं. १२/२०७९) पदको लागि : खुला समूहको लागि रु. ८००।- र प्रत्येक थप समावेशी समूहमा सहभागी हुन थप रु. ३००/- (कुनै एक समावेशी समूहका लागि मात्र रु. ८००/- तथा एक भन्दा बढी समावेशी समूहमा सहभागी हुन प्रत्येक थप समावेशी समूहका लागि थप रु. ३००/-)
(रीत नपुगेको कारणले अस्वीकृत हुने आवेदकहरूको परीक्षा दस्तुर फिर्ता हुने छैन ।)

९. परीक्षा दस्तुर बुझाउने प्रक्रिया : अनलाईन (Online) दरखास्त फारामका साथ परीक्षा दस्तुर Connect IPS, eSewa र Khalti मध्ये एक मार्फत बुझाउनु पर्नेछ।

१०. पदस्थापन : उपरोक्त विज्ञापन १०/२०७९ अनुसार नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई बैंकको आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय कार्यालय र प्रादेशिक कार्यालयहरूमा, विज्ञापन ११/२०७९ अनुसार नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई केन्द्रीय कार्यालय र १२/२०७९ अनुसार नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई प्रादेशिक कार्यालयहरूमा पदस्थापन गरिनेछ।

११. सम्पर्क मिति : लिखित परीक्षासम्बन्धी सूचना लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित हुनेछ।
१२. Online दरखास्त फाराम भर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको Website : www.nrb.org.np को CAREER भित्र गई Online Portal for Open Competition बाट भर्न सकिनेछ।। 

१३. Online दरखास्त फाराम भर्दा कुनै द्विविधा भएमा बैंकको टेलिफोन नं. ०१४४१९८०४, ०१४४१९८०५,०१४४१९८०६,०१४४१९८०७एक्सटेन्सननं.: १३८र१४६ वा ०१४४४१०३६ मा सम्पर्क गरी अथवा यस बैंकको इमेल career@nrb.org.np मा इमेलमार्फत् बुझ्न सकिनेछ।

१४. यो सूचना तथा उपरोक्त पदहरूको पाठ्यक्रम बैंकको website: www.nrb.org.np को CAREER मा राखिएको छ।


Ad Below News Title

Ad Inside News Content2

Admana

Energy Line

slc share training

below content